fbpx

regulamin

Regulamin ROJBER

§ 1 Zasady ogólne

 1. Lokal ROJBER przy ul. Nowowiejskiego 8/5 i 7 prowadzony jest przez ZAKAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod nr KRS 0000978361, NIP 5993266035, REGON 522360504.
 2. Wszystkie osoby korzystające z usług ROJBER zobowiązane są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Nabycie biletu uprawniającego do korzystania z usług ROJBER jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści regulaminu.

§ 2 Korzystanie z usług ROJBER

 1. Warunkami niezbędnymi do korzystania z usług ROJBER jest łącznie: 
  1. posiadanie ważnego biletu; cennik z biletami oraz ich rodzajem, znajduje się na terenie ROJBER (przy barze) oraz na stronie internetowej www.rojberpub.pl
  2. zapoznanie się z warunkami korzystania poprzez plakaty instruktażowe umieszczone w ROJBER,
  3. przejście instruktażu przeprowadzanego przez pracowników ROJBER,
 2. Z usług ROJBER mogą korzystać: 
  1. dorośli – samodzielnie,
  2. młodzież powyżej 16 roku życia jedynie pod opieką osoby dorosłej, która przed dopuszczeniem takiej osoby do korzystania z tych usług, złoży pisemnie oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za pobyt i korzystanie takiej osoby z usług ROJBER. 
  3. Pracownicy ROJBER mają prawo zażądania od każdej osoby okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jak i wiek korzystającego z usług ROJBER. Jednocześnie osoba dorosła o jakiej mowa w lit. b., ponosi z przedstawicielem ustawowym dziecka solidarną odpowiedzialność za szkody jakie może wyrządzić to osoba niepełnoletnia ROJBER.

 1. ROJBER w żaden sposób nie przyjmuje na siebie obowiązku opieki nad osobami niepełnoletnimi korzystającymi z usług. W takiej sytuacji odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiednio osoby dorosłe, o jakich mowa w ust. 2.
 2. Osoby będące pod wpływem środków odurzających innych niż alkohol nie mogą przebywać na terenie ROJBER.
 3. Na terenie ROJBER nie wolno:
  1. palić tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
  2. wprowadzać zwierząt (nie dotyczy to jednak psów – przewodników osób niewidomych),
  3. spożywać napojów oraz jedzenia poza miejscami do tego wskazanymi,
  4. wchodzić ani przebywać w linii pomiędzy osobą rzucającą lub przygotowującą się do rzutu, a tarczą. 
 4. ROJBER może odmówić wstępu lub wyprosić osobę z lokalu ROJBER, która nie spełnia wymagań wskazanych w niniejszym regulaminie, a także naruszającej porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie dla innych.
 5. Osoba korzystająca z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania, może nimi rzucać wyłącznie w wyznaczonych miejscach i wyłącznie w kierunku tarczy. Osobie takiej nie wolno rzucać ani mierzyć w innym kierunku, a w szczególności do innych osób znajdujących się w lokalu ROJBER. Osoba korzystająca z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania zobowiązana jest również do zachowania najwyższej staranności, w celu zapobieżenia zranieniu innej osoby. Nie wolno również wynosić lub przebywać z nożami, siekierami i innymi przedmiotami do rzucania poza miejscem wyznaczonym do ich rzucania do tarczy.
 6. Rzucając do tarczy wolno korzystać wyłącznie z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania przekazanych przez ROJBER.

§ 3 Odpowiedzialność ROJBER za szkody u korzystających

 1. Osobom przebywającym w lokalu ROJBER nie wolno korzystać z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania, jeżeli taka komenda została wskazana przez pracowników ROJBER. 
 2. W przypadku doznania przez korzystającego jakiegokolwiek uszkodzenia ciała, zobowiązany on jest do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności pracownikowi ROJBER.
 3. ROJBER nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystającemu za działania lub zaniechania innych korzystających.
 4. ROJBER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe u osób przebywających w lokalu, chyba, że zostały one wyrządzone przez ROJBER umyślnie. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 5. Osoba przebywająca w lokalu ROJBER przyjmuje do wiadomości, że co do zasady rzucanie nożami, siekierami i innymi przedmiotami do rzucania jest niebezpieczne i może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia. W związku z tym każda osoba zobowiązana jest do zachowania należytej ostrożności podczas przebywania w lokalu.

§ 4  Opłaty za korzystanie z usług ROJBER

 1. W celu skorzystania z usług ROJBER, korzystający zobowiązany jest nabyć bilet. 
 2. Korzystający nabywa bilet na określony okres czasu, w czasie którego może korzystać z usług ROJBER. 
 3. Po przekroczeniu okresu czasu, na jaki korzystający nabył bilet, zobowiązany on jest opuścić strefę, w której świadczone są usługi.
 4. Wyróżnia się bilet na sale z siekierami.
 5. Bilet na salę z siekierami upoważnia do korzystania z usług ROJBER przez 60 minut na torze do rzutu siekierą, licząc od zarezerwowanej godziny. 
 6. Opłatę na bilety można opłacić w kasie lub drogą elektroniczną na stronie www.rojberpub.pl
 7. Nabywając bilet drogą elektroniczną, korzystający zobowiązany jest dokonać wyboru daty, godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności oraz zobowiązany jest wskazać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Składając zamówienie korzystający przyjmuje do wiadomości, że zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za nabyty bilet w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) minut, poprzez system elektroniczny przelewy24. Po upływie tego czasu transakcja nabycia biletu zostanie anulowana. 
 8. Po złożeniu zamówienia korzystający otrzyma potwierdzenie nabycia biletu na wskazany adres poczty elektronicznej. 
 9. ROJBER nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania zapłaty za bilet nabyty drogą elektroniczną, błędnymi danymi wskazanymi przez korzystającego w trakcie nabycia biletu, niemożnością korzystania z internetu oraz innymi okolicznościami, za jakie ROJBER nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Korzystającemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. ROJBER w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, rozpatruje reklamacje złożone przez korzystających. Reklamację korzystający może złożyć w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 albo drogą elektroniczną na adres: kontakt@rojberpub.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym korzystający zobowiązany jest do wskazania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, kopii lub skanu biletu oraz zwięzłego przedstawienia okoliczności stanowiących reklamację.

§ 5 Dane osobowe i wizerunek korzystających

 1. ROJBER jest administratorem danych osobowych korzystających, które będą się znajdować w bazie danych.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne oraz dane adresowe. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji usługowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6,ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia
 5. Poniższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Administrator mógł pozyskać Pani/Pana dane osobowe z zamówień, ofert handlowych, a także z powszechnie dostępnych źródeł, między innymi: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za pośrednictwem strony internetowej, itp.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

– przenoszenia danych, 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Korzystający wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku przez ROJBER również w celach marketingowych. Jednocześnie ROJBER zastrzega, że wykorzystanie wizerunku korzystającego, w żaden sposób nie może doprowadzić do naruszenia jego dóbr osobistych.
 5. Na terenie ROJBER obraz rejestrowany jest za pomocą kamer telewizji przemysłowej.
 6. Korzystający mogą wykonywać zdjęcia lub krótkie filmy wyłącznie za zgodą pracowników ROJBER, przy czym powyższe nie może być wykorzystywane przez korzystających w celach zarobkowych.

§ 6 Odpowiedzialność korzystających

Osoba korzystająca z noży, siekier i innych przedmiotów do rzucania odpowiedzialna jest za szkodę: 

 1. wynikającą z ich zniszczenia lub uszkodzenia,
 2. wyrządzoną osobie trzeciej.

§ 7 Organizowanie imprez na terenie ROJBER

 1. Grupy korzystających mogą zorganizować imprezy na terenie ROJBER polegające na możliwości wyłącznego korzystania z usług na danym torze przez ustalony okres czasu.
 2. Grupa może zarezerwować imprezę, kontaktując się z ROJBER telefonicznie, osobiście lub na adres poczty elektronicznej kontakt@rojberpub.pl Rezerwacja imprezy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Rezerwacja imprezy dochodzi do skutku po uiszczeniu na rzecz ROJBER zadatku w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) ceny imprezy, która zostanie ustalona indywidualnie z każdą grupą.
 4. Pozostała część ceny imprezy, powinna zostać zapłacona najpóźniej w dniu planowanej imprezy. Brak zapłaty pozostałej kwoty powodować będzie przyjęcie, że grupa odstąpiła od imprezy, a ROJBER będzie mieć prawo zachowania kwoty wpłaconego zadatku.
 5. W chwili rezerwacji grupy, zamawiający zobowiązany jest potwierdzić ilość osób uczestniczących w imprezie.
 6. Zamawiający imprezę wraz z uczestnikiem, ponosi odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną ROJBER przez uczestnika imprezy.
 7. Uczestników imprezy obowiązuje niniejszy regulamin.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. ROJBER zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. W takiej jednak sytuacji osoby, które nabyły i zapłaciły za bilet, przed zmianą regulaminu, wiązać będzie poprzednia wersja regulaminu.
 2. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla miasta Poznania. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
§ 9 Numer konta
 
 1. mBank: 87 1140 2004 0000 3802 8266 1546
Przewiń do góry